За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

НОВА ВЕРСИЯ НА САЙТА
За РИОСВ-Бургас
Административни услуги
Законодателство
Контролна дейност
Бюджет и финанси
Регистри
Профил на купувача
Достъп до информация
Галерия
Работа при нас
Стара версия на сайта
РИОСВ – Бургас провери сигнал за „унищожени“ дюни
Начало
//
Новини
//
РИОСВ – Бургас провери сигнал за „унищожени“ дюни

РИОСВ – Бургас провери сигнал за „унищожени“ дюни


По сигнал за извършване на строително-монтажни дейности на морския плаж „Помпата” в Поморие и изграждането на плажен бар върху пясъчни дюни, експерти на РИОСВ – Бургас съвместно с представители на община Поморие извършиха проверка. Те установиха, че е монтиран преместваем обект „Търговски павилион – летен бар и плажни тоалетни” до седми вълнолом в специализираната схема в концесионата територия морски плаж „Поморие-изток” ПИ с № 57491.501.524 по КККР на гр. Поморие. Той е разположен съгласно специализирана схема за разполагане на преместваемите обекти и съоръжения  за сезон 2017г., съгласувана с Министерството на туризма на 10 май 2017 г., с изготвен инвестиционен проект и разрешение за  поставяне  № 20 /07. 06. 2017 г., издадено от главния архитект на община Поморие. Решението за поставяне е за срок до 2019 г., съгласно договор за предоставяне на концесия от  05. 08. 1999 г. на „Ирида-71”ООД.
За отпадните битови води от обекта е предвидено и съгласувано заустване в новопроектирана канализационна ревизионна шахта на ул. „Крайбрежна “ за която има съгласуване с „ВиК” ЕАД – Бургас. При извършения оглед не се установи нерегламентирано заустване на отпадъчни води  в морето и околните терени.
Имотът, обект на сигнала не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и в защитена зона (Натура 2000) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), поради което не могат да бъдат приложени разпоредбите на ЗЗТ и ЗБР. Опазването на дюните извън защитени територии и защитени зони следва да се осъществи по реда на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, по който РИОСВ не е компетентен орган.

Етикети:

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки